Prenos sv. omší z kaplnky fary na Brezovej

Sv. omše sú vysielané cez zoom v časoch uvedených v oznamoch.

Pol hodinu pred sv. omšou je modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou Oltárnou.

Kliknúť na https://zoom.us/j/98688498546?pwd=SUpQSnlZd0JpYjRlNmkxelVpM1FYUT09

a vložiť heslo: 805295

Účet na programe Zoom nie je nutné mať.

Ak účet máte, možno sa prihlásiť cez
Meeting ID: 986 8849 8546
Heslo: 805295

 

DEKRÉT O OSOBITNÝCH ODPUSTKOV PRI PRÍLEŽITOSTI ROKU SVÄTÉHO JOZEFA

V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa pápežom Františkom dňa 8. decembra 2020 vydala Apoštolská penitenciária dekrét, prostredníctvom ktorého Svätý Otec udeľuje možnosť získania osobitných odpustkov pri rozličných príležitostiach.

Dekrét
Udeľuje sa dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.
Dnes uplynulo 150 rokov od vydania dekrétu Quemadmodum Deus, ktorým blahoslavený Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, pohnutý vážnymi a bolestnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzala Cirkev, sužovaná nepriateľstvom ľudí.
Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.  
Na dokonalé dosiahnutie zamýšľaného cieľa veľmi dobre poslúži dar odpustkov, ktorý prostredníctvom tohto dekrétu, vydaného v súlade s vôľou pápeža Františka, veľkodušne udeľuje v Roku sv. Jozefa Apoštolská penitenciária.
Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou.

a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.

b) Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.

c) Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec.

d) Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.

e) Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: „Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“.

Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu).

V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

Tento dekrét platí počas Roku sv. Jozefa bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

V Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 8. decembra 2020.
Kardinál Mauro Piacenza, vyšší penitenciár

 

Ježišov učeník v dobe koronavírusu

 

INFORMÁCIE

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brezová pod Bradlom
Bukovská cesta 513/4, 906 13  Brezová pod Bradlom
tel.: 034 / 624 24 10
e-mail: brezova@ba.ecclesia.sk

 

FARSKÝ ÚČET

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 505 005 8086 / 0900
IBAN: SK46 0900 0000 0050 5005 8086

IČO: 34016791
DIČ: 2023732711

 

FARÁR

Marián Libič
+421 910 228 549
libic12@gmail.com

 

FILIÁLKY

Bukovec (kaplnka sv. Jána Nepomuckého)
Košariská
Priepasné

 

DEKANÁT

Senický (dekan Mons. Karol Martinec)

 

DIECÉZA

Bratislavská (arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský)

 

titul kostola: Najsvätejšej Trojice
výročie posviacky: 19. januára
celodenná poklona: 10. októbra

FARSKÉ OZNAMY

17.10.2021

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
NEDEĽA 17.10. Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období
Misijná nedeľa
  8:00 † Manžela Jána a jeho matku Annu
  9:30
farníkov
  11:00 Bukovec: za b. požehnanie a oslobodenie od síl zla pre Tomáša
Pondelok 18.10. Sviatok Svätého Lukáša, evanjelistu
  8:00 B. požehnanie pre mamu a potrebné milosti
Utorok 19.10.  
    Ďakujem za vaše modlitby a obety za mňa. Obetujem sv. omšu za všetkých farníkov a na vaše úmysly.
Streda 20.10.  
    B. požehnanie pre Simonku, sv. omšu obetujem v Marianke
Štvrtok 21.10. O Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
    B. požehnanie pre manžela a brata, oslobod. Od síl zla, dar pokoja a viery pre nich, obetujem sv. omšu v Marianke
Piatok 22.10. Spomienka Svätého Jána Pavla II., pápeža
  14:00 † rodičov Jána a Máriu a starých rodičov z oboch strán
Sobota 23.10. Spomienka Panny Márie v sobotu
     
NEDEĽA 24.10. Tridsiata nedeľa v Cezročnom období
  7:45 † strýka Miroslava
  9:30 farníkov

 

 • Dnes je zbierka na potreby farského kostola. Za váš milodar Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu vykonáme zbierku na misie. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Budúci týždeň budem na duchovných cvičeniach. Ohľadom pohrebov a zaopatrovania ma zastupuje vdp. Gabriel Koch 0908706126.
 • Hľadám pre jedného farníka podnájom. Prosím kto by o niečom vedel keby mi povedal po sv. omši v sakristii.
 • Znova sme dali premaľovať bránu na čiernu farbu pri baštách. Farbu stanovil Krajský pamiatkový úrad.
 • Chystáme sa na púť do Trnavy na Trnavskú novénu. Kto má záujem nech sa napíše vzadu na nástenke.
 • Vdp. Marián Horváth pozýva veriacich na duchovnú obnovu do Osuského v sobotu 23.10. od 7.00 do 19.00 hod. Treba prísť najprv na faru potom sa pôjde do kostola. Treba si vziať deku.
 • V utorok o 17.00 hod. budú v kostole modlitby matiek a žien. Všetkých srdečne pozývame.
 • V štvrtok nie je stretnutie birmovancov na fare.
 • Upratovanie kostola má Cepková, J. Jančeková. Ďakujem im za ich službu.
 • Od decembra mám voľne úmysly sv. omší, môžete si ich prísť zapísať.
 • Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena 1 €.
 • Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť nové stolové kalendáre, cena je 2,50 €.
 • V tomto týždni oslávili narodeniny: Marcela Kováčová, Kamila Mrázová, meniny: Terézia. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa božích milostí.

 

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

 

AKTUÁLNE

Liturgické čítania na dnes

 

Môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade chorých a starých farníkov, ktorí už nevládzu prísť do chrámu a chceli by pravidelne prijímať sviatosti (spoveď, sväté prijímanie, prípadne pomazanie chorých). Budem ich navštevovať každý prvý piatok v mesiaci dopoludnia.

 

OBNOVA FARSKÉHO KOSTOLA

V kalendárnom roku 2019 prebehla II. etapa obnovy exteriéru Kostola Najsvätejšej Trojice. Realizoval ju reštaurátor Mgr. art. Tomáš Kucman. Podľa pôvodného projektu sa mali vykonať práce v celkovom objeme 29 257 €. Z dotačného programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR sme dostali finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

Vzhľadom na okolnosti – neskoré pridelenie dotácie, zaneprázdnenosť reštaurátora, nepriaznivé počasie – sa nakoniec zrealizovali práce v celkovom objeme 21 494 €. Spoluúčasť vo výške 1 494 € vykrylo občianske združenie Posolstvo.

Práce prebiehali vo 4. štvrťroku (október až december 2019), dodávateľom bola firma CHAMELEO s.r.o. (Tomáš Kucman, Bratislava). Pomocné práce zabezpečila firma EBASTAV s.r.o. (Branislav Dunka, Brezová pod Bradlom). Lešenie zabezpečila firma L-L spol s.r.o. (Ladislav Lovász, Šoporňa).

Presný názov projektu:

NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, II. etapa – obnova fasády, reštaurovanie

Tu je prehľad vykonaných prác:

 • očistenie fasád veže od nánosu depozitu, sekundárnych novodobých omietok a rušivých vysprávok
 • štuková výzdoba a historické omietky zafixované injektážou
 • celoplošne spevnená hmota omietky prípravkom na báze organokremičitanov (Silikatfestiger)
 • uvoľnené okraje zachovaných plôch omietok zachytené vápennou omietkou (omietkové mostíky)
 • očistenie kamenných prvkov a odsolenie zábalmi buničinou vatou

Na tomto linku si môžete pozrieť obrazovú prílohu:

https://photos.google.com/share/AF1QipOCiUOca1VRXw1h5gmLeJLcctpBqhCY8BX4a-s4KT91gQQS4ayXcvjJrxH9Nsu6Zw?key=b1hzTTgxR3VQeWxVOE9fUHFQR09oSFBMbU55SEJB

Do kalendárneho roka 2020 plánujeme III. etapu obnovy farského kostola. Znova máme podanú žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 31 056 €.

 

Slávnostné požehnanie nového mobiliára

 

Zvony rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom

Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním

Ochrana osobných údajov

III. etapa obnovy farského kostola

V kalendárnom roku 2020 prebieha už III. etapa obnovy exteriéru Kostola Najsvätejšej Trojice.

Na základe uskutočneného verejného obstarávania v zákazke na uskutočnenie prác s názvom „NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, 3. etapa“ vyhlásenej dňa 16.07.2020 bola úspešným uchádzačom firma CHAMELEO s.r.o., v zastúpení reštaurátor Mgr. art. Tomáš Kucman.
Podľa pôvodného projektu sa mali vykonať práce v celkovej výške 31.056,00 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 z dotačného programu Obnovme si svoj dom, sme dostali finančné prostriedky vo výške 20.000 €.

Z dôvodu neskoršieho pridelenia dotácie, nevyhnutných administratívnych úkonov a ďalších okolností, bol uzatvorený Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2020, ktorým bol ponížený rozsah prác o 9.480,00 €. Reštaurátorské práce sú realizované v mesiacoch september - december 2020.

NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, 3. etapa

BOHOSLUŽBY

Sväté omše (ak nie je vyhlásené inak)

pondelok 8:00
utorok - piatok 18:00
sobota 8:00
nedeľa 10:00
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:00
prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja 10:00

 
Adorácie
každý štvrtok po večernej sv. omši (20-30 min)

 

Iné pobožnosti

Mariánske večeradlo každý mesiac 13. kalendárny deň 1 h pred večernou sv. omšou, ak vyjde na sobotu alebo nedeľu - 15:00
Májové litánie na začiatku sv. omše (okrem nedele)
Ruženec v októbri 40 min pred začiatkom sv. omše
Krížová cesta v pôste piatok 45 min pred večernou sv. omšou
nedeľa 15:00

 

Vždy treba sledovať aktuálne oznamy!!

SVIATOSTI

1. Krst
2. Manželstvo
3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti
4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov
5. Sviatosť zmierenia (spoveď)
6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)
7. Pohreb

 

1. Krst

O krst dieťaťa (0-5 rokov) požiadajú rodičia (stačí jeden z nich) na fare. Ak bývajú mimo brezovskej farnosti, musia priniesť tlačivo „Prepustenie ku krstu“ z farského úradu, kde bývajú. Pri nahlásení krstu sa vypíše „Záznam o nahlásení krstu“, kde nadiktujú potrebné údaje.

Krstným rodičom má byť pobirmovaný katolík vo veku minimálne 16 rokov, ktorý je schopný prijať Eucharistiu a zaručí sa za kresťanskú výchovu dieťaťa. Ak je zosobášený, má žiť v usporiadanom kresťanskom manželstve.

Krstíme v nedeľu počas sv. omše o 10:00 (okrem významných nedieľ, kedy by sa liturgia príliš predlžovala) alebo po dohode s rodičmi v sobotu doobeda.

Poučenie pre rodičov a krstných rodičov - ide o jedno stretnutie približne na 60 min - bude v týždni pred krstom po dohode s farárom.

 

2. Manželstvo

O manželstvo žiadajú snúbenci na fare. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v brezovskej farnosti, musia priniesť „Licenciu na sobáš“ z farského úradu ženícha alebo nevesty (stačí jeden z nich). Úmysel uzatvoriť manželstvo musia oznámiť minimálne 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.

Pri nahlásení sobáša vyplnia s kňazom sobášnu zápisnicu. Okrem toho prinesú neskôr krstné listy, ktoré majú byť najviac 3 mesiace staré a tiež vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú civilnú zápisnicu z matriky na mestskom úrade.

Sobášime v ľubovoľnú sobotu (okrem adventného a pôstneho obdobia) v čase medzi 10:00 a 17:00 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice.

Príprava prebieha formou minimálne štyroch stretnutí na fare. Termíny stretnutí si snúbenci dohodnú s farárom.

 

3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti

Príprava prebieha na škole v rámci vyučovania náboženskej výchovy. Sviatosti sú deťom vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov

Dospelí, ktorí neboli pokrstení a rozhodli sa pre vieru, sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii po sv. omši do konca septembra. Podobne dospelí, ktorí síce boli pokrstení, ale nemajú ostatné sviatosti (prvé sväté prijímanie, birmovka) a chcú si ich doplniť, sa prihlasujú do konca septembra na fare alebo v kostole.

Príprava prebieha formou týždňových stretnutí počas školského roka na fare po dohode s farárom. Sviatosti sú vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

5. Sviatosť zmierenia (spoveď)

Spovedáme každý deň asi 15 min pred začiatkom sv. omše okrem nedele. V prvopiatkovom týždni spovedáme pol hodinu pred sv. omšou. Na požiadanie je možné vyspovedať sa aj po skončení sv. omše.

 

6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)

Chorých a nevládnych navštevujeme každý prvý piatok v mesiaci doobeda alebo podľa individuálneho dohovoru. Nahlásiť chorých môžete kedykoľvek cez e-mail, telefón alebo osobne v kostole alebo na fare.

 

7. Pohreb

Pri nahlásení pohrebu treba priniesť „List o prehliadke mŕtveho“. Prosíme, aby ste termín pohrebu dohodli najprv osobne s farárom.

HISTÓRIA

Stručný prehľad

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je dominantou Brezovej pod Bradlom a zároveň najstarším objektom mesta. Jeho areál je ohraničený kamenným múrom a sprístupnený dvoma vstupmi.

Súčasná podoba Kostola Najsvätejšej Trojice je výsledkom viacerých stavebných etáp v pomerne krátkych časových odstupoch. Na konci 19. storočia sa uvádza, že kostol bol postavený v roku 1590. Žiadne konkrétne archívne dokumenty potvrdzujúce tento rok však nie sú známe. Najstaršiu stavebnú etapu brezovského kostola datujeme do obdobia pred rok 1650.

V období okolo polovice 17. storočia až do roku 1733 bola brezovská farnosť striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Podľa svedectva vrbovského farára Gudiča kostol posvätil biskup František Hyacint Makripodari 13 rokov pred tureckou okupáciou. Udalosť sa odohrala v období, keď zemepán František Nádasdy, predtým zástanca luteranizmu, konvertoval na katolicizmus a stal sa horlivým prívržencom protireformácie. Komplikovaná situácia vtedajších náboženských pomerov sa prejavila aj v zavraždení kňaza Mikuláša Végha v roku 1674.

Od roku 1683 kostol patril opäť evanjelikom. V roku 1709 sa Brezová stala mestečkom a počet obyvateľov a tým aj veriacich stúpal. Preto boli potrebné stavebné úpravy kostola vedúce k jeho zväčšeniu. V roku 1718 si veriaci zadovážili vo Viedni veľký zvon a v roku 1721 objednali v Beckove nový organ. Organ, ktorý sa nachádza v kostole v súčasnosti, pochádza z organárskej dielne brezovského rodáka Martina Šaška seniora (1807-1893). Martin Šaško bol najvýznamnejším organárom 19. storočia. Počas viac ako 60 rokov vyrobil okolo 100 nástrojov. Jeho prvý organ bol vytvorený pre brezovský evanjelický kostol v r. 1834. Jednomanuálový organ s pedálom, ktorý je teraz v rímskokatolíckom kostole, vytvoril pravdepodobne v 60. alebo 70. rokoch 19. storočia. Tak ako pri výzdobe organových skríň v iných kostoloch, aj v našom kostole použil sochársku výzdobu z predošlého organa. Na organovej skrini je na strednom nižšom píšťalovom poli umiestnená socha Dávida. Organ bol počas dlhšieho obdobia pokazený a nefunkčný. V roku 2013 bol po dlhých rokoch opravený. Terajšie zvony, nachádzajúce sa vo veži kostola, sú v poradí tretie. V zápise z kanonickej vizitácie z roku 1927 je uvedené, že boli zadovážené v roku 1924 od firmy Winter v Broumove a v tom istom roku boli aj slávnostne požehnané. Po viacerých poruchách bola vykonaná v roku 2015 ich generálna oprava.

Krátko po prestavaní kostol evanjelikom odobrali. Za prítomnosti Juraja Erdődyho a nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdődyho ho 19. januára 1733 posvätili podľa katolíckeho rítu.

V roku 2014 sa uskutočnil architektonicko-historický výskum, ktorý presnejšie identifikoval vývoj kostola v ôsmych stavebných etapách a jeho históriu, aj keď niektoré otázky zostávajú stále nezodpovedané.

FARÁR VÉGH
Mikuláš Végh sa narodil v roku 1630 v Hlohovci. Na Trnavskej univerzite študoval humanitné vedy. 6. decembra roku 1664 ho prijali za chovanca generálneho kolégia kléru uhorského kráľovstva za Ostrihomskú arcidiecézu.

Z rozhodnutia vtedajšieho ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho - Pohronca prerušil štúdium a stal sa farárom v Brezovej pod Bradlom. Farnosť sa v tom období zmietala medzi dvoma kofesiami a striedavo patrila katolíckej a evanjelickej cirkvi. V roku 1667 zajali Turci jezuitského pátra Vinczyho a Mikuláš Végh sa stal jeho nástupcom. Svojimi skutkami si Végh získal priazeň mnohých Brezovanov, ale zároveň si tým postavil proti sebe odporcov.

Dňa 31. októbra 1674 dospela nenávisť, prameniaca z náboženskej neznášanlivosti, až do prepadu a mučenia troch katolíckych kňazov. Boli nimi myjavský farár Pavol Silesius, Ján Simonides pôsobiaci v Turej Lúke a Mikuláš Végh. Na vražde sa podieľali viacerí muži z myjavského regiónu.

O spôsobe umučenia Mikuláša Végha sa zachovala krátka správa: „Brezovského kňaza prestrelili, spôsobili mu tri ťažké rany na hlave a jednu na krku. Kňaz po strelných ranách smrteľne zranený podľahol.“

Pochovali ho v tunajšom kostole do krypty a vyhotovili mu kamennú náhrobnú platňu. Neskôr žiaci trnavského kolégia nechali vyhotoviť obraz nebohého farára ako martýra, na ktorom je vyobrazený v rúchu trnavských bohoslovcov, v ruke má palmový list, nad ním sa vznáša vavrínový veniec s gloriolou a pri pravej nohe sú položené mučiace nástroje. Farár Martin Liška sa pokúšal o proces blaahorečenia, ale pre nepriaznivé podmienky sa proces neuskutočnil. Ďalšie aktivity prichádzali od kňazov, ktorí si uvedomovali veľkosť skutku a začali si ho aj osobne uctievať ako mučníka. Jedným z týchto kňazov je Mons. Repiský. Často prichádzal do Brezovej so svojimi farníkmi z Hlohovca (rodisko Mikuláša Végha) k hrobu zavraždeného kňaza a približoval im jeho život a mučenícku smrť.

Modlitba za blahorečenie Mikuláša Végha
Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Mikuláša Végha, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Mikuláša, aby sme si ho uctievali na našich oltároch. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče, prosíme ťa, osláv svojho služobníka Mikuláša, ktorý svojou mučeníckou krvou potvrdil svoju vernosť Cirkvi a povýš ho na slávu oltára. Prosíme ťa, vyslyš nás!

 

Kňazi pôsobiaci na Brezovej

Prvý katolícky kňaz, ktorého spomína v zozname L. Némethy (katolícky cirkevný historik):

Andreas Franciscus Vinczy 1664-1667

 

Nasledovali:

Mikuláš Végh 1667-1674
Juraj Klenovič 1674-1678
Ján Gabrieli 1679-1683 (Úradu ho v roku 1683 pozbavili.)
Ondrej Bubovský ???? -1688 (Némethy neuvádza o ňom nič bližšie.)

 

Až do roku 1733 nie je na Brezovej žiadny katolícky kňaz.

Martin Liška 1733-1743
Ján Gogolák 1743-1765
Jozef Urbanovský 1765-1772
Ján Nebling 1772-1786 (V Némethyho prehľade brezovských katolíckych farárov je uvedený začiatok pôsobenia na Brezovej 7. 1. 1772, v stati venovanej Neblingovi však Némethy uviedol, že na Brezovú prišiel 7. 1. 1777 a ordinovaný bol 13. 2. 1778.)
Anton Mikovényi 1786-1788
Fabianus Gratianus Sardík 1788-1809
Juraj Jedlička 1809-1814
Juraj Klokner 1814-1828
Jozef Ján Muchay 1828-1833
Juraj Kuručár 1833-1834
Pavol Špánik 1834-1842
Alexius Hulinyi 1842-1853

 

Od roku 1853 do roku 1904 nemala rímskokatolícka cirkev na Brezovej svojho farára, iba administrátora.

Juraj Mitošinka   
1853-1856
Štefan Pittrof 1856-1861
Rudolf Lehotay
1860-1888
Štefan Gorelovič 1888-1904
Štefan Titus Medlen 1904-1922
Rajmund Herda 1922-1927

 

Ďalší schematizmus sa viaže až k roku 1933. Z úradných listín zisťujeme, že napr. v roku 1928 je uvedený administrátor Ondrej Hric, v roku 1931 je spomenutý administrátor (emeritný farár) Václav Vlk. Žiaľ, bližšie údaje chýbajú.

František Moravčík 1933-1941 (excurrendo z Hradišťa pod Vrátnom)
Ferdinand Škoda 1941-1942
Michal Blažo 1942-1943 (administrátor v Hradišti pod Vrátnom, odkiaľ spravoval aj Brezovú)
Ernest Pastírik 1943-1971
Jarolím Sedlák
1971-1972
Viktor Plánka 1973-1989
Ľubomír Rúčka 1989-1991
Jozef Rozbora 1991
Karol Martinec
1991-1993 (farnosť neobsadená; spravovaná dekanom zo Senice)
Jozef Lednický 1993-2007
Lukáš Šlosár 2007-2011
Ján Hreha 2011-2016
Ján Kliment 2016-2020
Marián Libič 2020-

 

FOTO

9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
         
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
         
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
         
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
         
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
         
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
         
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
         
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka  
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka   7.10.2017 - Birmovka - video
         
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
         
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
         
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
         
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
         
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
         
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
         
3.10.2020 - Z púte do Šaštína   5.12.2020 - Mikuláš 2020   1.4.2021 - Kvety pred farou
3.10.2020 - Z púte do Šaštína   5.12.2020 - Mikuláš 2020   1.4.2021 - Kvety pred farou
         
10.10.2020 - Prvé sv. prijímanie   13.5.2021 - Požehnanie pamätnej tabuľky   21.5.2021 - Bukovec - relikvia bl. Zdenky
10.10.2020 - Prvé sv. prijímanie   13.5.2021 - Požehnanie pamätnej tabuľky   21.5.2021 - Bukovec - relikvia bl. Zdenky
         
Turíčna púť v Šaštíne   22.5.2021 - 1. sv. prijímanie   5.6.2021 - Skalné sanktuárium hora Butkov
Turíčna púť v Šaštíne   22.5.2021 - 1. sv. prijímanie   5.6.2021 - Skalné sanktuárium hora Butkov
         
6.6.2021 - Požehnanie putovných kaplniek   11.-15.7.2021 - Farská púť v Rajeckej Lesnej   28.8.2021 - 5. ročník ping pongového turnaja
6.6.2021 - Požehnanie putovných kaplniek   11.-15.7.2021 - Farská púť v Rajeckej Lesnej   28.8.2021 - 5. ročník ping pongového turnaja
         
2.10.2021 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne   3.10.2021 - Bukovec    
2.10.2021 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne   3.10.2021 - Bukovec