V kostole zostáva v platnosti nosenie rúška a dezinfekcia rúk. Sedenie jedno miesto voľné, sedí sa v každej druhej lavici, miesta v kostole do 50 ľudí.

 

Ježišov učeník v dobe koronavírusu

 

Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský.

"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," dodal predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

Povzbudzujúci list pre farníkov

Viem, že každý z vás radi chodievate na sv. omše. Je to najdôležitejšia a najväčšia modlitba ustanovená pre nás našim Spasiteľom Ježišom Kristom ako pokrm pre naše duše. Teraz keď nie je možné chodiť na sv. omšu, ponúkam vám niekoľko možností ako obohatiť svoj vzťah s Bohom v tomto čase.

Keď rybár ide chytať ryby vie, že keď je rieka divoká je malá pravdepodobnosť, že niečo chytí. Podobne je to aj s nami. Keď chceme byť v spojení s Bohom treba mať pokoj v srdci. Keď ho nemám môžem sa takto modliť. Duchu Svätý naplň ma pokojom a svetlom. Duch Svätý ma hneď naplní.

Vzťah s Bohom nie je len v nedeľnej účasti na sv. omši a doma nič. Byť na sv. omši je vonkajšia zbožnosť, ktorá má prameň v mojej vnútornej zbožnosti. Keď ráno vstanem pomodlím sa, poďakujem dobrému P. Bohu za dnešný deň, poprosím o posilu a vedenie Duchom Svätým. Je to veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych. Keď takto začínam s Pánom Ježišom hlbšie ten deň prežijem ako keď sa ráno nepomodlím.

Celý život človek spoznáva veľa veci, ľudí, atď. Je dôležité keď je Kristus pre mňa alfou a omegou môjho života, že sa ho snažím spoznať cez denné čítanie biblie. Mnohokrát keď som čítal sv. písmo som zakúsil povzbudenie, boží uzdravujúci dotyk. Môžem čítať denne jednu kapitolu a porozmýšľať čo mi Boh chce cez sv. písmo povedať. Boh Otec sa na nás vždy teší, keď nám môže osobne povedať do nášho srdca. Môj duchovný sprievodca Mudr. Silvester Krčméry prežil vo väzení 14 rokov a sv. písmo mu dávalo silu nielen pre neho ale aj pre evanjelizáciu spoluväzňov.

Povzbudzujem vás prichádzajte do chrámu vo svojom voľnom čase cez deň na modlitbu pred Bohostánkom. V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš nás uzdraví zo všetkého zla, ktoré na nás dolieha. Prosím modlime sa v tomto mimoriadnom čase pred Eucharistickým Kristom v prvom rade za ukončenie šírenia pandémie.

Pozývam vás doma sa spoločne modlite či už ruženec, alebo desiatok ruženca. Keď mi pred 17 rokmi zomrela mama a doma sme sa spoločne modlili desiatok ruženca zakúsili sme boží pokoj v duši. Desiatok ruženca sa stále spoločne modlí moja rodina.

Každý deň 30 minút pred sv. omšou okrem nedele je možnosť adorácie ako aj možnosť zapojiť sa do modlitby ruženca. Každú nedeľu je možnosť pristúpiť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Prosím zapíšte sa vzadu na nástenke. K dispozícii na sv. spoveď som hlavne v piatok 30 minút pred sv. omšou. Ostatné dni na požiadanie.

Všetkým zo srdca žehnám, aby sme neklesali na duchu, ale naopak, využili k duchovnému dobru všetky duchovné prostriedky, ktoré môžeme využiť k prehĺbeniu svojej jednoty s Pánom Ježišom.

Marián Libič, farár

 

INFORMÁCIE

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brezová pod Bradlom
Bukovská cesta 513/4, 906 13  Brezová pod Bradlom
tel.: 034 / 624 24 10
e-mail: brezova@ba.ecclesia.sk

 

FARSKÝ ÚČET

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 505 005 8086 / 0900
IBAN: SK46 0900 0000 0050 5005 8086

IČO: 34016791
DIČ: 2023732711

 

FARÁR

Marián Libič
+421 910 228 549
libic12@gmail.com

 

FILIÁLKY

Bukovec (kaplnka sv. Jána Nepomuckého)
Košariská
Priepasné

 

DEKANÁT

Senický (dekan Mons. Karol Martinec)

 

DIECÉZA

Bratislavská (arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský)

 

titul kostola: Najsvätejšej Trojice
výročie posviacky: 19. januára
celodenná poklona: 10. októbra

FARSKÉ OZNAMY

29.11.2020

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
NEDEĽA 29.11. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  8:30
10:00
15:00
† Mária, Rudolf Chalásovi, Jozefína, Milan Orviský
Farníkov
Božie požehnanie pre Milana Hromníka, SJ
Pondelok 30.11. Sviatok Svätého Ondreja, apoštola
  8:00 † starých rodičov Angela, Lukáš Chalásovi, Mária, Štefan Štefancovi
Utorok 1.12.  
  18:00 † vnučka Milka, synov Ludvika a Martina, zaťa Petra, manžela Františka, svaťa Vinca, celú zosnulú rodinu Mondekovú a Sojkovú
Streda 2.12.  
  18:00 Božie požehnanie a zdravie a vedenie D. Sv. pre rodinu Dvořákovú
Štvrtok 3.12. spomienka Svätého Františka Xaverského, kňaza
  18:00 B. požehnanie pre rodinu Halászovú
Piatok 4.12. spomienka Svätej Barbory, panny a mučenice
  18:00 B. požehnanie pre rodinu Langovú
Sobota 5.12.  
  8:00 Božie požehnanie pre Bruna, za víťazstvo Nep. Srdca P. Márie
NEDEĽA 6.12. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - BIBLICKÁ NEDEĽA
  8:30
10:00
15:00
† Eva
Farníkov
Bukovec: dobrodincov, chorých, zastavenie pandémie

 

 • Dnešnú nedeľu vykonáme jesennú zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Prosím nahláste meno a priezvisko chorého, ktorý má záujem o predvianočnú sv. spoveď po sv. omši v sakristii.
 • Spoveď pred Vianocami priebežne počas týždňa. Nie je spoločné spovedanie.
 • Máme prvý piatok v mesiaci, spovedám 30 min. pred sv. omšou. V piatok pred sv. omšou bude modlitba zasvätenia sa Božskému Srdcu Ježišovmu.
 • Upratovanie kostola má rodina: Faturová a Petrušová.
 • Vzadu na stolíku máte papier, kde sú napísané časti sv. písma na každý deň od 1.12. do 25.12.2020 prosím zoberte si ho domov a čítajte si príslušné state sv. písma. Takto sa duchovne pripravíme na Vianoce. Dar Vianoc nie je o tom čo všetko stihneme nakúpiť ale nakoľko sa necháme Bohom obdariť cez sv. písmo. Povzbudzujem každého z nás.
 • Vzadu na stolíku máte knihu o novom blahoslavenom Carlovi Acitisovi. Cena je 7 €.
 • Po porade s ekonomickou radou som nakúpil nové svietidlá do kostola. Cena za 3 ks je 500 €.

 

AKTUÁLNE

Liturgické čítania na dnes

 

Môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade chorých a starých farníkov, ktorí už nevládzu prísť do chrámu a chceli by pravidelne prijímať sviatosti (spoveď, sväté prijímanie, prípadne pomazanie chorých). Budem ich navštevovať každý prvý piatok v mesiaci dopoludnia.

 

 

OBNOVA FARSKÉHO KOSTOLA

V kalendárnom roku 2019 prebehla II. etapa obnovy exteriéru Kostola Najsvätejšej Trojice. Realizoval ju reštaurátor Mgr. art. Tomáš Kucman. Podľa pôvodného projektu sa mali vykonať práce v celkovom objeme 29 257 €. Z dotačného programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR sme dostali finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

Vzhľadom na okolnosti – neskoré pridelenie dotácie, zaneprázdnenosť reštaurátora, nepriaznivé počasie – sa nakoniec zrealizovali práce v celkovom objeme 21 494 €. Spoluúčasť vo výške 1 494 € vykrylo občianske združenie Posolstvo.

Práce prebiehali vo 4. štvrťroku (október až december 2019), dodávateľom bola firma CHAMELEO s.r.o. (Tomáš Kucman, Bratislava). Pomocné práce zabezpečila firma EBASTAV s.r.o. (Branislav Dunka, Brezová pod Bradlom). Lešenie zabezpečila firma L-L spol s.r.o. (Ladislav Lovász, Šoporňa).

Presný názov projektu:

NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, II. etapa – obnova fasády, reštaurovanie

Tu je prehľad vykonaných prác:

 • očistenie fasád veže od nánosu depozitu, sekundárnych novodobých omietok a rušivých vysprávok
 • štuková výzdoba a historické omietky zafixované injektážou
 • celoplošne spevnená hmota omietky prípravkom na báze organokremičitanov (Silikatfestiger)
 • uvoľnené okraje zachovaných plôch omietok zachytené vápennou omietkou (omietkové mostíky)
 • očistenie kamenných prvkov a odsolenie zábalmi buničinou vatou

Na tomto linku si môžete pozrieť obrazovú prílohu:

https://photos.google.com/share/AF1QipOCiUOca1VRXw1h5gmLeJLcctpBqhCY8BX4a-s4KT91gQQS4ayXcvjJrxH9Nsu6Zw?key=b1hzTTgxR3VQeWxVOE9fUHFQR09oSFBMbU55SEJB

Do kalendárneho roka 2020 plánujeme III. etapu obnovy farského kostola. Znova máme podanú žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 31 056 €.

 

Slávnostné požehnanie nového mobiliára

 

Zvony rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom

Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním

Ochrana osobných údajov

III. etapa obnovy farského kostola

V kalendárnom roku 2020 prebieha už III. etapa obnovy exteriéru Kostola Najsvätejšej Trojice.

Na základe uskutočneného verejného obstarávania v zákazke na uskutočnenie prác s názvom „NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, 3. etapa“ vyhlásenej dňa 16.07.2020 bola úspešným uchádzačom firma CHAMELEO s.r.o., v zastúpení reštaurátor Mgr. art. Tomáš Kucman.
Podľa pôvodného projektu sa mali vykonať práce v celkovej výške 31.056,00 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 z dotačného programu Obnovme si svoj dom, sme dostali finančné prostriedky vo výške 20.000 €.

Z dôvodu neskoršieho pridelenia dotácie, nevyhnutných administratívnych úkonov a ďalších okolností, bol uzatvorený Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2020, ktorým bol ponížený rozsah prác o 9.480,00 €. Reštaurátorské práce sú realizované v mesiacoch september - december 2020.

NKP Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom, ÚZPF č. 590/1-2 – obnova exteriéru, 3. etapa

BOHOSLUŽBY

Sväté omše (ak nie je vyhlásené inak)

pondelok 8:00
utorok - piatok 18:00
sobota 8:00
nedeľa 10:00
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:00
prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja 10:00

 
Adorácie
každý štvrtok po večernej sv. omši (20-30 min)

 

Iné pobožnosti

Mariánske večeradlo každý mesiac 13. kalendárny deň 1 h pred večernou sv. omšou, ak vyjde na sobotu alebo nedeľu - 15:00
Májové litánie na začiatku sv. omše (okrem nedele)
Ruženec v októbri 40 min pred začiatkom sv. omše
Krížová cesta v pôste piatok 45 min pred večernou sv. omšou
nedeľa 15:00

 

Vždy treba sledovať aktuálne oznamy!!

SVIATOSTI

1. Krst
2. Manželstvo
3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti
4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov
5. Sviatosť zmierenia (spoveď)
6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)
7. Pohreb

 

1. Krst

O krst dieťaťa (0-5 rokov) požiadajú rodičia (stačí jeden z nich) na fare. Ak bývajú mimo brezovskej farnosti, musia priniesť tlačivo „Prepustenie ku krstu“ z farského úradu, kde bývajú. Pri nahlásení krstu sa vypíše „Záznam o nahlásení krstu“, kde nadiktujú potrebné údaje.

Krstným rodičom má byť pobirmovaný katolík vo veku minimálne 16 rokov, ktorý je schopný prijať Eucharistiu a zaručí sa za kresťanskú výchovu dieťaťa. Ak je zosobášený, má žiť v usporiadanom kresťanskom manželstve.

Krstíme v nedeľu počas sv. omše o 10:00 (okrem významných nedieľ, kedy by sa liturgia príliš predlžovala) alebo po dohode s rodičmi v sobotu doobeda.

Poučenie pre rodičov a krstných rodičov - ide o jedno stretnutie približne na 60 min - bude v týždni pred krstom po dohode s farárom.

 

2. Manželstvo

O manželstvo žiadajú snúbenci na fare. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v brezovskej farnosti, musia priniesť „Licenciu na sobáš“ z farského úradu ženícha alebo nevesty (stačí jeden z nich). Úmysel uzatvoriť manželstvo musia oznámiť minimálne 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.

Pri nahlásení sobáša vyplnia s kňazom sobášnu zápisnicu. Okrem toho prinesú neskôr krstné listy, ktoré majú byť najviac 3 mesiace staré a tiež vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú civilnú zápisnicu z matriky na mestskom úrade.

Sobášime v ľubovoľnú sobotu (okrem adventného a pôstneho obdobia) v čase medzi 10:00 a 17:00 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice.

Príprava prebieha formou minimálne štyroch stretnutí na fare. Termíny stretnutí si snúbenci dohodnú s farárom.

 

3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti

Príprava prebieha na škole v rámci vyučovania náboženskej výchovy. Sviatosti sú deťom vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov

Dospelí, ktorí neboli pokrstení a rozhodli sa pre vieru, sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii po sv. omši do konca septembra. Podobne dospelí, ktorí síce boli pokrstení, ale nemajú ostatné sviatosti (prvé sväté prijímanie, birmovka) a chcú si ich doplniť, sa prihlasujú do konca septembra na fare alebo v kostole.

Príprava prebieha formou týždňových stretnutí počas školského roka na fare po dohode s farárom. Sviatosti sú vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

5. Sviatosť zmierenia (spoveď)

Spovedáme každý deň asi 15 min pred začiatkom sv. omše okrem nedele. V prvopiatkovom týždni spovedáme pol hodinu pred sv. omšou. Na požiadanie je možné vyspovedať sa aj po skončení sv. omše.

 

6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)

Chorých a nevládnych navštevujeme každý prvý piatok v mesiaci doobeda alebo podľa individuálneho dohovoru. Nahlásiť chorých môžete kedykoľvek cez e-mail, telefón alebo osobne v kostole alebo na fare.

 

7. Pohreb

Pri nahlásení pohrebu treba priniesť „List o prehliadke mŕtveho“. Prosíme, aby ste termín pohrebu dohodli najprv osobne s farárom.

HISTÓRIA

Stručný prehľad

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je dominantou Brezovej pod Bradlom a zároveň najstarším objektom mesta. Jeho areál je ohraničený kamenným múrom a sprístupnený dvoma vstupmi.

Súčasná podoba Kostola Najsvätejšej Trojice je výsledkom viacerých stavebných etáp v pomerne krátkych časových odstupoch. Na konci 19. storočia sa uvádza, že kostol bol postavený v roku 1590. Žiadne konkrétne archívne dokumenty potvrdzujúce tento rok však nie sú známe. Najstaršiu stavebnú etapu brezovského kostola datujeme do obdobia pred rok 1650.

V období okolo polovice 17. storočia až do roku 1733 bola brezovská farnosť striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Podľa svedectva vrbovského farára Gudiča kostol posvätil biskup František Hyacint Makripodari 13 rokov pred tureckou okupáciou. Udalosť sa odohrala v období, keď zemepán František Nádasdy, predtým zástanca luteranizmu, konvertoval na katolicizmus a stal sa horlivým prívržencom protireformácie. Komplikovaná situácia vtedajších náboženských pomerov sa prejavila aj v zavraždení kňaza Mikuláša Végha v roku 1674.

Od roku 1683 kostol patril opäť evanjelikom. V roku 1709 sa Brezová stala mestečkom a počet obyvateľov a tým aj veriacich stúpal. Preto boli potrebné stavebné úpravy kostola vedúce k jeho zväčšeniu. V roku 1718 si veriaci zadovážili vo Viedni veľký zvon a v roku 1721 objednali v Beckove nový organ. Organ, ktorý sa nachádza v kostole v súčasnosti, pochádza z organárskej dielne brezovského rodáka Martina Šaška seniora (1807-1893). Martin Šaško bol najvýznamnejším organárom 19. storočia. Počas viac ako 60 rokov vyrobil okolo 100 nástrojov. Jeho prvý organ bol vytvorený pre brezovský evanjelický kostol v r. 1834. Jednomanuálový organ s pedálom, ktorý je teraz v rímskokatolíckom kostole, vytvoril pravdepodobne v 60. alebo 70. rokoch 19. storočia. Tak ako pri výzdobe organových skríň v iných kostoloch, aj v našom kostole použil sochársku výzdobu z predošlého organa. Na organovej skrini je na strednom nižšom píšťalovom poli umiestnená socha Dávida. Organ bol počas dlhšieho obdobia pokazený a nefunkčný. V roku 2013 bol po dlhých rokoch opravený. Terajšie zvony, nachádzajúce sa vo veži kostola, sú v poradí tretie. V zápise z kanonickej vizitácie z roku 1927 je uvedené, že boli zadovážené v roku 1924 od firmy Winter v Broumove a v tom istom roku boli aj slávnostne požehnané. Po viacerých poruchách bola vykonaná v roku 2015 ich generálna oprava.

Krátko po prestavaní kostol evanjelikom odobrali. Za prítomnosti Juraja Erdődyho a nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdődyho ho 19. januára 1733 posvätili podľa katolíckeho rítu.

V roku 2014 sa uskutočnil architektonicko-historický výskum, ktorý presnejšie identifikoval vývoj kostola v ôsmych stavebných etapách a jeho históriu, aj keď niektoré otázky zostávajú stále nezodpovedané.

FARÁR VÉGH
Mikuláš Végh sa narodil v roku 1630 v Hlohovci. Na Trnavskej univerzite študoval humanitné vedy. 6. decembra roku 1664 ho prijali za chovanca generálneho kolégia kléru uhorského kráľovstva za Ostrihomskú arcidiecézu.

Z rozhodnutia vtedajšieho ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho - Pohronca prerušil štúdium a stal sa farárom v Brezovej pod Bradlom. Farnosť sa v tom období zmietala medzi dvoma kofesiami a striedavo patrila katolíckej a evanjelickej cirkvi. V roku 1667 zajali Turci jezuitského pátra Vinczyho a Mikuláš Végh sa stal jeho nástupcom. Svojimi skutkami si Végh získal priazeň mnohých Brezovanov, ale zároveň si tým postavil proti sebe odporcov.

Dňa 31. októbra 1674 dospela nenávisť, prameniaca z náboženskej neznášanlivosti, až do prepadu a mučenia troch katolíckych kňazov. Boli nimi myjavský farár Pavol Silesius, Ján Simonides pôsobiaci v Turej Lúke a Mikuláš Végh. Na vražde sa podieľali viacerí muži z myjavského regiónu.

O spôsobe umučenia Mikuláša Végha sa zachovala krátka správa: „Brezovského kňaza prestrelili, spôsobili mu tri ťažké rany na hlave a jednu na krku. Kňaz po strelných ranách smrteľne zranený podľahol.“

Pochovali ho v tunajšom kostole do krypty a vyhotovili mu kamennú náhrobnú platňu. Neskôr žiaci trnavského kolégia nechali vyhotoviť obraz nebohého farára ako martýra, na ktorom je vyobrazený v rúchu trnavských bohoslovcov, v ruke má palmový list, nad ním sa vznáša vavrínový veniec s gloriolou a pri pravej nohe sú položené mučiace nástroje. Farár Martin Liška sa pokúšal o proces blaahorečenia, ale pre nepriaznivé podmienky sa proces neuskutočnil. Ďalšie aktivity prichádzali od kňazov, ktorí si uvedomovali veľkosť skutku a začali si ho aj osobne uctievať ako mučníka. Jedným z týchto kňazov je Mons. Repiský. Často prichádzal do Brezovej so svojimi farníkmi z Hlohovca (rodisko Mikuláša Végha) k hrobu zavraždeného kňaza a približoval im jeho život a mučenícku smrť.

Modlitba za blahorečenie Mikuláša Végha
Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Mikuláša Végha, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Mikuláša, aby sme si ho uctievali na našich oltároch. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče, prosíme ťa, osláv svojho služobníka Mikuláša, ktorý svojou mučeníckou krvou potvrdil svoju vernosť Cirkvi a povýš ho na slávu oltára. Prosíme ťa, vyslyš nás!

 

Kňazi pôsobiaci na Brezovej

Prvý katolícky kňaz, ktorého spomína v zozname L. Némethy (katolícky cirkevný historik):

Andreas Franciscus Vinczy 1664-1667

 

Nasledovali:

Mikuláš Végh 1667-1674
Juraj Klenovič 1674-1678
Ján Gabrieli 1679-1683 (Úradu ho v roku 1683 pozbavili.)
Ondrej Bubovský ???? -1688 (Némethy neuvádza o ňom nič bližšie.)

 

Až do roku 1733 nie je na Brezovej žiadny katolícky kňaz.

Martin Liška 1733-1743
Ján Gogolák 1743-1765
Jozef Urbanovský 1765-1772
Ján Nebling 1772-1786 (V Némethyho prehľade brezovských katolíckych farárov je uvedený začiatok pôsobenia na Brezovej 7. 1. 1772, v stati venovanej Neblingovi však Némethy uviedol, že na Brezovú prišiel 7. 1. 1777 a ordinovaný bol 13. 2. 1778.)
Anton Mikovényi 1786-1788
Fabianus Gratianus Sardík 1788-1809
Juraj Jedlička 1809-1814
Juraj Klokner 1814-1828
Jozef Ján Muchay 1828-1833
Juraj Kuručár 1833-1834
Pavol Špánik 1834-1842
Alexius Hulinyi 1842-1853

 

Od roku 1853 do roku 1904 nemala rímskokatolícka cirkev na Brezovej svojho farára, iba administrátora.

Juraj Mitošinka   
1853-1856
Štefan Pittrof 1856-1861
Rudolf Lehotay
1860-1888
Štefan Gorelovič 1888-1904
Štefan Titus Medlen 1904-1922
Rajmund Herda 1922-1927

 

Ďalší schematizmus sa viaže až k roku 1933. Z úradných listín zisťujeme, že napr. v roku 1928 je uvedený administrátor Ondrej Hric, v roku 1931 je spomenutý administrátor (emeritný farár) Václav Vlk. Žiaľ, bližšie údaje chýbajú.

František Moravčík 1933-1941 (excurrendo z Hradišťa pod Vrátnom)
Ferdinand Škoda 1941-1942
Michal Blažo 1942-1943 (administrátor v Hradišti pod Vrátnom, odkiaľ spravoval aj Brezovú)
Ernest Pastírik 1943-1971
Jarolím Sedlák
1971-1972
Viktor Plánka 1973-1989
Ľubomír Rúčka 1989-1991
Jozef Rozbora 1991
Karol Martinec
1991-1993 (farnosť neobsadená; spravovaná dekanom zo Senice)
Jozef Lednický 1993-2007
Lukáš Šlosár 2007-2011
Ján Hreha 2011-2016
Ján Kliment 2016-2020
Marián Libič 2020-

 

FOTO

9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
         
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
         
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
         
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
         
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
         
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
         
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
         
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka  
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka   7.10.2017 - Birmovka - video
         
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
         
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
         
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
         
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
         
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
         
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
         
3.10.2020 - Z púte do Šaštína        
3.10.2020 - Z púte do Šaštína