Čas sv. omší v týždni:

Pondelok 8.00 hod.
Utorok 18.00 hod.
Streda 18.00 hod.
Štvrtok 18.00 hod.
Piatok 18.00 hod.
Sobota 8.00 hod.
Nedeľa 10.00 hod.

 

FARSKÉ OZNAMY

14.7.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Nedeľa 14.7. XV. nedeľa v Cezročnom období
  10.00 farníkov
Pondelok 15.7. Spomienka Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
  8.00 Na úmysel
Utorok 16.7. Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
  18.00 † Vítezslava Česalová a Miroslav Česal
Streda 17.7. Spomienka Svätého Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
  18.10 Poďakovanie p. Bohu za 20. výročie manželstva
Štvrtok 18.7.  
  18.00 † Daniel Lisý
Piatok 19.7.  
  18.10 Na úmysel
Sobota 20.7. Spomienka Panny Márie v sobotu
  8.00 Poďakovanie p. Bohu za 83 rokov života pre Jozefu
Nedeľa 21.7. XVI. nedeľa v Cezročnom období
  8.30 Bukovec: Božiu pomoc a ochranu pre Tomáša, o jeho oslobodenie od všetkých foriem Zla, o dar viery a potrebné milosti, zároveň i prosba o B. pomoc a požehnanie pre Simonku, o požehnanie dobrých priateľov a spoločenstva pre nich, o pomoc v štúdiu a Svetlo pri rozhodovaní pre nich a pomoc i pre celú rodinu, zdravie psychické i fyzické pre deti a rodinu
  10.00
farníkov

 

 • Môžete si prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac august.
 • V stredu po sv. omši o 18.00 hod. budú modlitby matiek.
 • Upratovanie kostola má Strýčková, Oslejová. Ďakujem im za ich službu.
 • Chystáme sa na blahorečenie Jána Havlíka do Šaštína 31.8. odchod autobusu o 8.00 hod. Kto má záujem nech sa zapíše na nástenke.
 • V tomto týždni oslávili narodeniny: Anna Jánošová, Apolénka, meniny: Margita, Kamil. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa božích milostí.

AKTUÁLNE

Liturgické čítania na dnes

 

Môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade chorých a starých farníkov, ktorí už nevládzu prísť do chrámu a chceli by pravidelne prijímať sviatosti (spoveď, sväté prijímanie, prípadne pomazanie chorých). Budem ich navštevovať každý prvý piatok v mesiaci dopoludnia.

 

Milí dobrodinci, aj malá suma z Vašich daní pomôže!

Aj v tomto roku sa obraciame sa na Vás s prosbou o príspevok z Vašich daní. Blíži sa termín podávania daňových priznaní a pre zamestnancov termín ročného zúčtovania dane z príjmov.

V tomto roku sa naše občianske združenie Posolstvo opäť uchádza o  2% z Vašich daní. Aj pomocou Vašich príspevkov budeme môcť pokračovať v našej činnosti.

Spoluprácou s našou farnosťou a Vašou pomocou chceme znovu pomôcť pri niektorých aktivitách zameraných na ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt ako i charitatívnych, či športových akciách. Už od roku 2018 sme vďaka získaným financiám 2% z daní mohli prispieť na obnovu kostola, opravu organa, zhotovenie zábradlia na chórus, opravu veže kostola. V roku 2023 ste nám svojimi príspevkami z  odvedených daní umožnili, aby sme podporili našu farnosť  spoluúčasťou na úhrade výdavkov za práce na reštaurovaní rokokovej spovednice (1. etapa).

Ako nám darovať 2%:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorým bude vykonávať ročné zúčtovania dane z príjmov zamestnávateľ:

 1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivo „Vyhlásenie“ bude prístupné aj v kostole.
 3. POZOR! Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
  V prípade, že si fyzická osoba sama podáva daňové priznanie, alebo v prípade právnickej osoby, 2 % (príp.1%) sa dá poukázať prostredníctvom daňového priznania.

Časové lehoty pre tých, ktorí si podávajú daňové priznanie:

2.4. 2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Oslovte prosím s možnosťou prispieť svojimi odvedeným percentami z daní aj Vašich príbuzných, či známych.

Veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí spoločne prispieť k uskutočneniu našich cieľov s dôrazom na kresťanské hodnoty. Vopred Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať za Vašu podporu!

Naše základné údaje k poukázaniu 2% z dane:

IČO: 50075306
názov: Posolstvo

Ostatné údaje:

právna forma: občianske združenie
sídlo: Horný rad 532, 906 13 Brezová pod Bradlom
č. účtu IBAN: SK39 0900 0000 0051 0896 4760

 

Oprava filiálneho kostola v Bukovci

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého, jednoloďová pôvodne renesančná stavba so segmentovým ukončením presbytéria, bez veže, zo 17. storočia. Úpravami prešiel v 18. storočí. Fasády kostola sú členené opornými piliermi a segmentovo ukončenými oknami. Pri kostole sa nachádza murovaná zvonica na pôdoryse štvorca s murovanou helmicou zo 17. storočia. Obnovou prešla v roku 1977.

Momentálne prebieha jeho rekonštrukcia. Nová vonkajšia a vnútorná omietka, vymaľovanie kostola a položenie novej dlažby na betónový poter. Kto by mohol finančne pomôcť, môže prispieť na číslo farského účtu:

IBAN: SK46 0900 0000 0050 5005 8086.

Ďakujem.

Marián Libič, farár

Fotogaléria

Fotogaléria 2

 

Začíname prvú etapu realizovať reštaurátorské práce na barokovej spovedelnice

V minulom roku sme realizovali výskumu barokového mobiliáru v katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice. Boli to kazateľnica, spovednica a torzo bočného oltára, ktorého súčasťou je dvojica sôch - sv. Florián a sv. Vendelín. Tento rok plánujeme zrealizovať reštaurátorské práce barokovej spovedelnice a dať ju do pôvodného stavu. Na realizáciu sme dostali z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 10 000 € v rámci programu Obnovme si svoj dom. Pred týždňom prebehlo výberové konanie. Vyhral uchádzač p. Tomáš Kucman.

Objekt, v ktorom sa nachádza uvedená pamiatka, slúži na bohoslužobné účely brezovskej katolíckej komunity, ako aj okolitých obcí (Bukovec, Košariská, Priepasné). Je súčasťou mestského prostredia historického jadra a predstavuje najstaršiu kultúrnu pamiatku v meste.

 

Slávnostné požehnanie nového mobiliára

 

Zvony rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom

Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brezová pod Bradlom
Bukovská cesta 513/4, 906 13  Brezová pod Bradlom
tel.: 034 / 624 24 10
e-mail: brezova@ba.ecclesia.sk

 

FARSKÝ ÚČET

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 505 005 8086 / 0900
IBAN: SK46 0900 0000 0050 5005 8086

IČO: 34016791
DIČ: 2023732711

 

FARÁR

Marián Libič
+421 910 228 549
libic12@gmail.com

 

FILIÁLKY

Bukovec (kaplnka sv. Jána Nepomuckého)
Košariská
Priepasné

 

DEKANÁT

Senický (dekan Mons. Karol Martinec)

 

DIECÉZA

Bratislavská (arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský)

 

titul kostola: Najsvätejšej Trojice
výročie posviacky: 19. januára
celodenná poklona: 10. októbra

 

BOHOSLUŽBY

Sväté omše (ak nie je vyhlásené inak)

pondelok 8:00
utorok - piatok 18:00
sobota 8:00
nedeľa 10:00
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:00
prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja 10:00

 
Adorácie
každý štvrtok po večernej sv. omši (20-30 min)

 

Iné pobožnosti

Mariánske večeradlo každý mesiac 13. kalendárny deň 1 h pred večernou sv. omšou, ak vyjde na sobotu alebo nedeľu - 15:00
Májové litánie na začiatku sv. omše (okrem nedele)
Ruženec v októbri 40 min pred začiatkom sv. omše
Krížová cesta v pôste piatok 45 min pred večernou sv. omšou
nedeľa 15:00

 

Vždy treba sledovať aktuálne oznamy!!

SVIATOSTI

1. Krst
2. Manželstvo
3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti
4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov
5. Sviatosť zmierenia (spoveď)
6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)
7. Pohreb

 

1. Krst

O krst dieťaťa (0-5 rokov) požiadajú rodičia (stačí jeden z nich) na fare. Ak bývajú mimo brezovskej farnosti, musia priniesť tlačivo „Prepustenie ku krstu“ z farského úradu, kde bývajú. Pri nahlásení krstu sa vypíše „Záznam o nahlásení krstu“, kde nadiktujú potrebné údaje.

Krstným rodičom má byť pobirmovaný katolík vo veku minimálne 16 rokov, ktorý je schopný prijať Eucharistiu a zaručí sa za kresťanskú výchovu dieťaťa. Ak je zosobášený, má žiť v usporiadanom kresťanskom manželstve.

Krstíme v nedeľu počas sv. omše o 10:00 (okrem významných nedieľ, kedy by sa liturgia príliš predlžovala) alebo po dohode s rodičmi v sobotu doobeda.

Poučenie pre rodičov a krstných rodičov - ide o jedno stretnutie približne na 60 min - bude v týždni pred krstom po dohode s farárom.

 

2. Manželstvo

O manželstvo žiadajú snúbenci na fare. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v brezovskej farnosti, musia priniesť „Licenciu na sobáš“ z farského úradu ženícha alebo nevesty (stačí jeden z nich). Úmysel uzatvoriť manželstvo musia oznámiť minimálne 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.

Pri nahlásení sobáša vyplnia s kňazom sobášnu zápisnicu. Okrem toho prinesú neskôr krstné listy, ktoré majú byť najviac 3 mesiace staré a tiež vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú civilnú zápisnicu z matriky na mestskom úrade.

Sobášime v ľubovoľnú sobotu (okrem adventného a pôstneho obdobia) v čase medzi 10:00 a 17:00 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice.

Príprava prebieha formou minimálne štyroch stretnutí na fare. Termíny stretnutí si snúbenci dohodnú s farárom.

 

3. Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie - školopovinné deti

Príprava prebieha na škole v rámci vyučovania náboženskej výchovy. Sviatosti sú deťom vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

4. Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) - starší ako 14 rokov

Dospelí, ktorí neboli pokrstení a rozhodli sa pre vieru, sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii po sv. omši do konca septembra. Podobne dospelí, ktorí síce boli pokrstení, ale nemajú ostatné sviatosti (prvé sväté prijímanie, birmovka) a chcú si ich doplniť, sa prihlasujú do konca septembra na fare alebo v kostole.

Príprava prebieha formou týždňových stretnutí počas školského roka na fare po dohode s farárom. Sviatosti sú vyslúžené vo veľkonočnom období.

 

5. Sviatosť zmierenia (spoveď)

Spovedáme každý deň asi 15 min pred začiatkom sv. omše okrem nedele. V prvopiatkovom týždni spovedáme pol hodinu pred sv. omšou. Na požiadanie je možné vyspovedať sa aj po skončení sv. omše.

 

6. Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)

Chorých a nevládnych navštevujeme každý prvý piatok v mesiaci doobeda alebo podľa individuálneho dohovoru. Nahlásiť chorých môžete kedykoľvek cez e-mail, telefón alebo osobne v kostole alebo na fare.

 

7. Pohreb

Pri nahlásení pohrebu treba priniesť „List o prehliadke mŕtveho“. Prosíme, aby ste termín pohrebu dohodli najprv osobne s farárom.

HISTÓRIA

Stručný prehľad

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je dominantou Brezovej pod Bradlom a zároveň najstarším objektom mesta. Jeho areál je ohraničený kamenným múrom a sprístupnený dvoma vstupmi.

Súčasná podoba Kostola Najsvätejšej Trojice je výsledkom viacerých stavebných etáp v pomerne krátkych časových odstupoch. Na konci 19. storočia sa uvádza, že kostol bol postavený v roku 1590. Žiadne konkrétne archívne dokumenty potvrdzujúce tento rok však nie sú známe. Najstaršiu stavebnú etapu brezovského kostola datujeme do obdobia pred rok 1650.

V období okolo polovice 17. storočia až do roku 1733 bola brezovská farnosť striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Podľa svedectva vrbovského farára Gudiča kostol posvätil biskup František Hyacint Makripodari 13 rokov pred tureckou okupáciou. Udalosť sa odohrala v období, keď zemepán František Nádasdy, predtým zástanca luteranizmu, konvertoval na katolicizmus a stal sa horlivým prívržencom protireformácie. Komplikovaná situácia vtedajších náboženských pomerov sa prejavila aj v zavraždení kňaza Mikuláša Végha v roku 1674.

Od roku 1683 kostol patril opäť evanjelikom. V roku 1709 sa Brezová stala mestečkom a počet obyvateľov a tým aj veriacich stúpal. Preto boli potrebné stavebné úpravy kostola vedúce k jeho zväčšeniu. V roku 1718 si veriaci zadovážili vo Viedni veľký zvon a v roku 1721 objednali v Beckove nový organ. Organ, ktorý sa nachádza v kostole v súčasnosti, pochádza z organárskej dielne brezovského rodáka Martina Šaška seniora (1807-1893). Martin Šaško bol najvýznamnejším organárom 19. storočia. Počas viac ako 60 rokov vyrobil okolo 100 nástrojov. Jeho prvý organ bol vytvorený pre brezovský evanjelický kostol v r. 1834. Jednomanuálový organ s pedálom, ktorý je teraz v rímskokatolíckom kostole, vytvoril pravdepodobne v 60. alebo 70. rokoch 19. storočia. Tak ako pri výzdobe organových skríň v iných kostoloch, aj v našom kostole použil sochársku výzdobu z predošlého organa. Na organovej skrini je na strednom nižšom píšťalovom poli umiestnená socha Dávida. Organ bol počas dlhšieho obdobia pokazený a nefunkčný. V roku 2013 bol po dlhých rokoch opravený. Terajšie zvony, nachádzajúce sa vo veži kostola, sú v poradí tretie. V zápise z kanonickej vizitácie z roku 1927 je uvedené, že boli zadovážené v roku 1924 od firmy Winter v Broumove a v tom istom roku boli aj slávnostne požehnané. Po viacerých poruchách bola vykonaná v roku 2015 ich generálna oprava.

Krátko po prestavaní kostol evanjelikom odobrali. Za prítomnosti Juraja Erdődyho a nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdődyho ho 19. januára 1733 posvätili podľa katolíckeho rítu.

V roku 2014 sa uskutočnil architektonicko-historický výskum, ktorý presnejšie identifikoval vývoj kostola v ôsmych stavebných etapách a jeho históriu, aj keď niektoré otázky zostávajú stále nezodpovedané.

FARÁR VÉGH
Mikuláš Végh sa narodil v roku 1630 v Hlohovci. Na Trnavskej univerzite študoval humanitné vedy. 6. decembra roku 1664 ho prijali za chovanca generálneho kolégia kléru uhorského kráľovstva za Ostrihomskú arcidiecézu.

Z rozhodnutia vtedajšieho ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho - Pohronca prerušil štúdium a stal sa farárom v Brezovej pod Bradlom. Farnosť sa v tom období zmietala medzi dvoma kofesiami a striedavo patrila katolíckej a evanjelickej cirkvi. V roku 1667 zajali Turci jezuitského pátra Vinczyho a Mikuláš Végh sa stal jeho nástupcom. Svojimi skutkami si Végh získal priazeň mnohých Brezovanov, ale zároveň si tým postavil proti sebe odporcov.

Dňa 31. októbra 1674 dospela nenávisť, prameniaca z náboženskej neznášanlivosti, až do prepadu a mučenia troch katolíckych kňazov. Boli nimi myjavský farár Pavol Silesius, Ján Simonides pôsobiaci v Turej Lúke a Mikuláš Végh. Na vražde sa podieľali viacerí muži z myjavského regiónu.

O spôsobe umučenia Mikuláša Végha sa zachovala krátka správa: „Brezovského kňaza prestrelili, spôsobili mu tri ťažké rany na hlave a jednu na krku. Kňaz po strelných ranách smrteľne zranený podľahol.“

Pochovali ho v tunajšom kostole do krypty a vyhotovili mu kamennú náhrobnú platňu. Neskôr žiaci trnavského kolégia nechali vyhotoviť obraz nebohého farára ako martýra, na ktorom je vyobrazený v rúchu trnavských bohoslovcov, v ruke má palmový list, nad ním sa vznáša vavrínový veniec s gloriolou a pri pravej nohe sú položené mučiace nástroje. Farár Martin Liška sa pokúšal o proces blaahorečenia, ale pre nepriaznivé podmienky sa proces neuskutočnil. Ďalšie aktivity prichádzali od kňazov, ktorí si uvedomovali veľkosť skutku a začali si ho aj osobne uctievať ako mučníka. Jedným z týchto kňazov je Mons. Repiský. Často prichádzal do Brezovej so svojimi farníkmi z Hlohovca (rodisko Mikuláša Végha) k hrobu zavraždeného kňaza a približoval im jeho život a mučenícku smrť.

Modlitba za blahorečenie Mikuláša Végha
Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Mikuláša Végha, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Mikuláša, aby sme si ho uctievali na našich oltároch. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče, prosíme ťa, osláv svojho služobníka Mikuláša, ktorý svojou mučeníckou krvou potvrdil svoju vernosť Cirkvi a povýš ho na slávu oltára. Prosíme ťa, vyslyš nás!

 

Kňazi pôsobiaci na Brezovej

Prvý katolícky kňaz, ktorého spomína v zozname L. Némethy (katolícky cirkevný historik):

Andreas Franciscus Vinczy 1664-1667

 

Nasledovali:

Mikuláš Végh 1667-1674
Juraj Klenovič 1674-1678
Ján Gabrieli 1679-1683 (Úradu ho v roku 1683 pozbavili.)
Ondrej Bubovský ???? -1688 (Némethy neuvádza o ňom nič bližšie.)

 

Až do roku 1733 nie je na Brezovej žiadny katolícky kňaz.

Martin Liška 1733-1743
Ján Gogolák 1743-1765
Jozef Urbanovský 1765-1772
Ján Nebling 1772-1786 (V Némethyho prehľade brezovských katolíckych farárov je uvedený začiatok pôsobenia na Brezovej 7. 1. 1772, v stati venovanej Neblingovi však Némethy uviedol, že na Brezovú prišiel 7. 1. 1777 a ordinovaný bol 13. 2. 1778.)
Anton Mikovényi 1786-1788
Fabianus Gratianus Sardík 1788-1809
Juraj Jedlička 1809-1814
Juraj Klokner 1814-1828
Jozef Ján Muchay 1828-1833
Juraj Kuručár 1833-1834
Pavol Špánik 1834-1842
Alexius Hulinyi 1842-1853

 

Od roku 1853 do roku 1904 nemala rímskokatolícka cirkev na Brezovej svojho farára, iba administrátora.

Juraj Mitošinka   
1853-1856
Štefan Pittrof 1856-1861
Rudolf Lehotay
1860-1888
Štefan Gorelovič 1888-1904
Štefan Titus Medlen 1904-1922
Rajmund Herda 1922-1927

 

Ďalší schematizmus sa viaže až k roku 1933. Z úradných listín zisťujeme, že napr. v roku 1928 je uvedený administrátor Ondrej Hric, v roku 1931 je spomenutý administrátor (emeritný farár) Václav Vlk. Žiaľ, bližšie údaje chýbajú.

František Moravčík 1933-1941 (excurrendo z Hradišťa pod Vrátnom)
Ferdinand Škoda 1941-1942
Michal Blažo 1942-1943 (administrátor v Hradišti pod Vrátnom, odkiaľ spravoval aj Brezovú)
Ernest Pastírik 1943-1971
Jarolím Sedlák
1971-1972
Viktor Plánka 1973-1989
Ľubomír Rúčka 1989-1991
Jozef Rozbora 1991
Karol Martinec
1991-1993 (farnosť neobsadená; spravovaná dekanom zo Senice)
Jozef Lednický 1993-2007
Lukáš Šlosár 2007-2011
Ján Hreha 2011-2016
Ján Kliment 2016-2020
Marián Libič 2020-

 

FOTO

9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
9.8.2016 - Výlet na Bojkovú   12.9.2016 - Prehliadka kostola   15.9.2016 - Púť do Šaštína
         
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
17.9.2016 - Guláš na fare   14.10.2016 - Blahoslavená Zdenka   20.11.2016 - Krista Kráľa 2016
         
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
6.12.2016 - Mikuláš   12.12.2016 - 6.1.2017 - Advent a Vianoce 2016   19.1.2017 - Návšteva otca biskupa Jozefa
         
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
22.1.2017 - Malé hody - Vision   9.3.2017 - Výmena okien   5.11.2016-5.3.2017 - Bukovec
         
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
18.3.2017 - Púť do Rakúska   30.4.2017 - Požehnanie kríža   8.5.2017 - Svätomartinská púť
         
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
16.5.2017 - Hody na Bukovci   28.5.2017 - Prvé sväté prijímanie 2017   11.6.2017 - Hodová slávnosť 2017
         
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
18.6.2017 - Božie telo 2017   25.6.2017 - Božské Srdce 2017   26.8.2017 - Stretnutie na lavičke
         
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka  
24.9.2017 - Krst dospelej   7.10.2017 - Birmovka   7.10.2017 - Birmovka - video
         
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
25.-26.12.2017 - Koledovanie Dobrá novina   Výročie posviacky 2018   Veľká noc 2018
         
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
28.-29.4.2018 - Farská púť na Moravu   18.5.2018 - Bukovské hody 2018   27.5.2018 - Brezovské hody 2018
         
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
3.6.2018 - Božie telo 2018   10.6.2018 - Božské Srdce 2018   17.6.2018 - Prvé sväté prijímanie 2018
         
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
8.9.2018 - VISION 2018   24.11.2018 - Požehnanie nového mobiliára   Vianoce 2018
         
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
23.3.2019 - Pannonhalma - Báč   26. 12. 2019 - 4. 1. 2020 - Jasličková slávnosť 2019   7.6.2020 - Hody 2020
         
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
14.6.2020 - Božie telo   28.6.2020 - Rozlúčka s farárom Jánom Klimentom   29.8.2020 - Ping-pongový turnaj 2020
         
3.10.2020 - Z púte do Šaštína   5.12.2020 - Mikuláš 2020   1.4.2021 - Kvety pred farou
3.10.2020 - Z púte do Šaštína   5.12.2020 - Mikuláš 2020   1.4.2021 - Kvety pred farou
         
10.10.2020 - Prvé sv. prijímanie   13.5.2021 - Požehnanie pamätnej tabuľky   21.5.2021 - Bukovec - relikvia bl. Zdenky
10.10.2020 - Prvé sv. prijímanie   13.5.2021 - Požehnanie pamätnej tabuľky   21.5.2021 - Bukovec - relikvia bl. Zdenky
         
Turíčna púť v Šaštíne   22.5.2021 - 1. sv. prijímanie   5.6.2021 - Skalné sanktuárium hora Butkov
Turíčna púť v Šaštíne   22.5.2021 - 1. sv. prijímanie   5.6.2021 - Skalné sanktuárium hora Butkov
         
6.6.2021 - Požehnanie putovných kaplniek   11.-15.7.2021 - Farská púť v Rajeckej Lesnej   28.8.2021 - 5. ročník ping pongového turnaja
6.6.2021 - Požehnanie putovných kaplniek   11.-15.7.2021 - Farská púť v Rajeckej Lesnej   28.8.2021 - 5. ročník ping pongového turnaja
         
2.10.2021 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne   3.10.2021 - Bukovec   6.1.2022 - koledovanie
2.10.2021 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne   3.10.2021 - Bukovec   6.1.2022 - koledovanie
         
4.6.2022 - Farská púť v Hronskom Beňadiku   14.6.2022 - Príchod bl. Anky Kolesárovej do Brezovského kostola   Príchod sv. Filoménky a sv. Ruženy Límskej do Brezovského kostola
4.6.2022 - Farská púť v Hronskom Beňadiku   14.6.2022 - Príchod bl. Anky Kolesárovej
do Brezovského kostola
  Príchod sv. Filoménky a sv. Ruženy Límskej do Brezovského kostola
         
3.8.2022 prišiel do našej farnosti vladyka Cyril Vasiľ SJ 1   3.8.2022 prišiel do našej farnosti vladyka Cyril Vasiľ SJ 2   19.6.2022 - Procesia Božieho Tela ulicami mesta
3.8.2022 prišiel do našej farnosti vladyka Cyril Vasiľ SJ 1   3.8.2022 prišiel do našej farnosti vladyka Cyril Vasiľ SJ 2   19.6.2022 - Procesia Božieho Tela ulicami mesta
         
28.5.2022 - Birmovka   5.6.-12.6.2022 - Misie v našej farnosti   28.8.2022 - Ekumenické stretnutie v našom kostole
28.5.2022 - Birmovka   5.6.-12.6.2022 - Misie v našej farnosti   28.8.2022 - Ekumenické stretnutie v našom kostole
         
27.8.2022 - Pingpongový turnaj   25.9.2022 - Evanjelizácia detí a rodičov s darčekom   1.10.2022 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne
27.8.2022 - Pingpongový turnaj   25.9.2022 - Evanjelizácia detí a rodičov s darčekom   1.10.2022 - Púť ružencových bratstiev v Šaštíne
         
17.11.2022 Púť na trnavskú novénu   10.12.2022 - Mikuláš v Brezovej   Vianočný program deti z Brezovej a Hrádišťa pod Vrátnom
17.11.2022 Púť na trnavskú novénu   10.12.2022 - Mikuláš v Brezovej   Vianočný program deti z Brezovej a Hrádišťa pod Vrátnom
         
19.1.2023 - 290. výročie znovuposvätenia nášho kostola   28.1.2023 - Púť k blahoslavenej sr. Zdenke v Podunajských Biskupiciach   17.3.2023 - Pôstna polievka na námestí v Brezovej
19.1.2023 - 290. výročie znovuposvätenia nášho kostola   28.1.2023 - Púť k blahoslavenej sr. Zdenke
v Podunajských Biskupiciach
  17.3.2023 - Pôstna polievka na námestí v Brezovej
         
16.3.2023 - Pohreb Jána Klimenta v Žemberovciach   22.4.2023 - Duchovná obnova s P. Brunom   13.5.2023 - Bukovské hody sv. Jána Nepomuckého
16.3.2023 - Pohreb Jána Klimenta v Žemberovciach   22.4.2023 - Duchovná obnova s P. Brunom   13.5.2023 - Bukovské hody sv. Jána Nepomuckého
         
20.5.2023 - Farská púť v Nitre   4.6.2023 - Hody   5.6.2023 - Prvé sv. prijímanie
20.5.2023 - Farská púť v Nitre   4.6.2023 - Hody   5.6.2023 - Prvé sv. prijímanie
         
11.6.2023 - Procesia na Božie Telo   17.6.2023 - Večer otvorených dverí v brezovskom kostole   25. - 28.7.2023 - Farská púť v Rajeckej Lesnej
11.6.2023 - Procesia na Božie Telo   17.6.2023 - Večer otvorených dverí v brezovskom kostole   25. - 28.7.2023 - Farská púť v Rajeckej Lesnej
         
26.8.2023 - Pingpongový turnaj Janka Klimenta   3.6.2023 - Ekumenické stretnutie v evanjelickom kostole   15.9.2023 - Farská púť v Šaštíne
26.8.2023 - Pingpongový turnaj Janka Klimenta   3.6.2023 - Ekumenické stretnutie v evanjelickom kostole   15.9.2023 - Farská púť v Šaštíne
         
10.11.2023 nás navštívila farnosť z Čaklova   8.12.2023 - Varenie predvianočnej kapustnice a spevokol   15.3.2024 - Pôstna polievka na námestí
10.11.2023 nás navštívila farnosť z Čaklova   8.12.2023 - Varenie predvianočnej kapustnice a spevokol   15.3.2024 - Pôstna polievka na námestí
         
18.5.2024 Hody v Bukovci   7.5.2024 Púť v Taliansku - Bari   8.5.2024 Púť v Taliansku - San Giovani Rotondo
18.5.2024 Hody v Bukovci   7.5.2024 Púť v Taliansku - Bari   8.5.2024 Púť v Taliansku - San Giovani Rotondo